Your browser does not support JavaScript!

نمونه قرارداد طراحی سایت فروشگاهی به شرح زیر می باشد. این نمونه قرارداد قابل تغییر نبود و امکان افزودن متمم و یا پیوست، به جز فایل اطلاعات مورد نیاز و مطالب اولیه به آن امکان پذیر نمی باشد.

نمونه قرارداد طراحی سایت سازمانی به شرح زیر می باشد. این نمونه قرارداد قابل تغییر نبود و امکان افزودن متمم و یا پیوست، به جز فایل اطلاعات مورد نیاز و مطالب اولیه به آن امکان پذیر نمی باشد.

نمونه قرارداد طراحی سایت شخصی به شرح زیر می باشد. این نمونه قرارداد قابل تغییر نبود و امکان افزودن متمم و یا پیوست، به جز فایل اطلاعات مورد نیاز و مطالب اولیه به آن امکان پذیر نمی باشد.

نمونه قرارداد طراحی سایت شرکتی به شرح زیر می باشد. این نمونه قرارداد قابل تغییر نبود و امکان افزودن متمم و یا پیوست، به جز فایل اطلاعات مورد نیاز و مطالب اولیه به آن امکان پذیر نمی باشد.

نمونه قرارداد امنیت وردپرس به شرح زیر می باشد. این نمونه قرارداد قابل تغییر نبود و امکان افزودن متمم و یا پیوست، به جز فایل اطلاعات مورد نیاز و چک لیست خدمات به آن امکان پذیر نمی باشد.