Your browser does not support JavaScript!

سفارش و محاسبه هزینه خدمات آنلاین است | مراحل ثبت سفارش

مشاوره

تیم طراحی و تبلیغات لولسا برای خدمات آموزشی خود بخشی را به عنوان مشاوره راه اندازی نموده است. هدف از راه اندازی این بخش مشاوره برای مدیرانی است که نیاز به برگذاری دوره، یا دوره های آموزشی، جهت افزایش کارآیی کارمندانشان هستند. در این بخش پس از نیاز سنجی، اقدام به استاندارد سازی دوره های آموزشی مورد نیاز پرداخته تا تمام نیاز ها پوشش داده شوند.