Your browser does not support JavaScript!
نمونه قرار داد طراحی

نمونه قرار داد طراحی سایت، خدمات طراحی گرافیک و انیمیشن، طراحی اپلیکیشن و آموزش تیم طراحی و تبلیغات لولسا. فضاهای خالی در زمان قرار داد و بسته به نوع قرار داد پر می شوند. 

این موافقتنامه در تاریخ (بحروف) ............................ فیما بین .................................. به نشانی .................................. و شماره تماس .......................... كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو، و تیم طراحی و تبلیغات لولسا كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

تبصره - نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

نام کارفرما: .......................... نام نماينده: ......................... سمت: ..................... شماره همراه نماینده: ......................  آدرس ایمیل: .........................

ماده ۱) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری

.......................................

ماده ۲) جدول زمانبدی پرداخت

پرداخت هزینه خدمات به صورت آنلاین و در زمان ثبت سفارش است.

ماده ۳) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد: .......................................... تومان

ماده ۴) مدت قرارداد

مدت این قرار داد .... روز کاری پس از امضا و ارائه برگه سفارش و پرداخت پیش پرداخت و ارائه اطلاعات مورد نیاز مجری از سوی کارفرما می‌باشد.

زمان بررسى و اظهار نظر و تاييد نمونه اوليه توسط كارفرما حداكثر به مدت ۳ روز کاری می‌باشد.

شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به مجری و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.

در صورت طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش قرارداد به عنوان حق الزحمه مجری در نظر گرفته می شود.

ماده ۵) مراحل اجرای موضوع قرارداد

مرحله اول پس از عقد قرارداد: 

مرحله دوم: 

مرحله سوم: 

.....

ماده ۶) تعهدات مجری

مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

مجری متعهد میگردد حداکثر تا .... اتود طراحی را به نوبت یا همزمان به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایيد هيچ يک از طرح ها، در صورت تمایل کارفرما مجری متعهد می شود اتود طراحی جدیدی را با کارفرما ظرف مدت ... روز کاری تحویل نماید، این موضوع مبلغ ...... تومان بابت حق الزحمه طراحی اتود جدید، به مبلغ قرار داد اضافه می کند؛ و این موضوع حداکثر تا .... با قابل تکرار بوده و در صورت عدم تایید کارفرما، قرارداد فسخ شده و 20 درصد از پیش پرداخت به کارفرما باز پس داده خواهد شد.

كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجری قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی می گردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد. 

ماده ۷) تعهدات کارفرما 

کارفرما متعهد می گردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را ظرف مدت ... روز کاری در اختیار مجری قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز در طراحی به طراح، مجری هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده بر عهده نخواهد داشت .

مجری حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طريقى كه به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نمايد. به كاربردن نشانى سایت به عنوان طراح نياز به تاييد كارفرما در متن قرارداد را نخواهد داشت.

چنان چه چند نمونه اولیه طراحى توسط مجری جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه اوليه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام نمونه هاى ديگر به مجری بوده و هیچ گونه حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه ها نخواهد داشت.

چنان چه بعد از تاييد نمونه اوليه كه به تایید طرفين قرارداد رسيده است، كارفرما انجام تغييراتى را در نمونه اوليه درخواست نمايد، ملزم به پرداخت هزينه اى مرتبط بر انجام تغييرات كه توسط مجری اعلام می گردد می باشد.

چنان چه کارفرما پس از تایید اولیه طرح، به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به مجری خواهد بود. 

حداکثر فرصت اعلام نظر نماينده کارفرما در خصوص تایید طرح های ارائه شده در مراحل سوم (مراحل اجرای موضوع قرارداد)، ... روز کاری می باشد. بديهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تاييد آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر میزان اعمال تغییرات در مراحل چهارم و پنجم  مندرج در بند (مراحل اجرای موضوع قرارداد) 15% بوده و پس از مرحله هفتم مندرج در بند 6 (مراحل اجرای موضوع قرارداد)، در صورت درخواست از مجری برای اعمال تغییرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.

کارفرما متعهد می گردد کلیه موارد ذکر شده (شرایط پرداخت) را به مجری تحویل نماید. 

پیش از تسویه کامل مبلغ قرارداد هیچ گونه فایل یا عکسی از طراحی نهایی قابل استفاده در اختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت می گردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می‌باشد. 

ماده ۸) فورس ماژور

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید.

هر گاه بروز شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد به طور موقت امکان پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل می شود. 

ماده ۹) فسخ قرارداد

قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.

1- قصور مجری در تحویل به هنگام کار، که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سوی کارفرما با کسر خسارات احتمالی به مجری پرداخت شود و در مقابل مجری نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.

2- توافق طرفین قرارداد.

تبصره - فسخ قرار با اخطار کتبی یک هفته ای از سوی طرفین ممکن خواهد بود.

ماده ۱۰) تمدید قرارداد 

تمدید این قرارداد مجاز می باشد. 

ماده ۱۱) حل اختلاف 

در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، ................ به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.

تبصره 1- در صورتی که از لحاظ حقوقی .......................................... صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می‌گردد.

این قرار داد در تاریخ (بحروف) ............................... در 11 ماده در دو نسخه  که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای ................................. به سمت مجری و ............................... به سمت كار فرما رسید. 

امضای کارفرما                                        امضای مجری